Niet slopen,
maar goed wonen 

Image
Huisvesting
  1. Rotterdam ontwikkelt een nieuwe woonvisie gericht op voldoende aanbod van sociale huur (< €754,- p/m) en midden huur (van €754,- tot €1005,- p/m). Aan deze woonvisie wordt een sociaal statuut woningbouw Rotterdam gekoppeld.
  2. Rotterdam realiseert duurzame en energiezuinig bouwen en verduurzaming van de huidige woningvoorraad.
  3. Niet slopen van technisch goede woningen en het tegengaan van het onttrekken van sociale woningen uit de voorraad waar deze voor bedoeld zijn.
  4. Bij het vaststellen van onderdelen van de woningvoorraad alleen die woningen meetellen die voldoen aan de regels van de landelijke overheid (bouwbesluit) en de geldende huurliberalisatiegrens.
  5. De woonlasten van de lage en middeninkomens mogen niet stijgen, ook niet vanwege de energietransitie.
  6. Bescherming arbeidsmigranten tegen slechte huisvesting door:
  • de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten te regisseren, monitoren en handhaven;
  • bed en brood scheiden: werkgevers zijn geen huisbazen. Er wordt door de gemeente een vergunningsplicht ingesteld voor uitzendbureaus en de huisvesting van arbeidsmigranten gaat onder regulier huurrecht vallen.
Image